Tuyển dụng

CHÍNH SÁCH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

G18 rất chú trọng đến chính sách đãi ngộ, quan tâm đến đời sống của cán bộ nhân viên với phương châm tạo cho cán bộ nhân viên có một cuộc sống “đầy đủ về vật chất và phong phú về tinh thần”.

  • Đào tạo cho kỹ sư mới ra trường phù hợp với năng lực và hướng phát triển cá nhân.
  • Bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo kế cận
  • Đào tạo lại theo từng chuyên môn gắn với quy định về thời gian luân chuyển công tác giữa các vị trí làm việc.
  • Đào tạo cho kỹ sư mới ra trường phù hợp với năng lực và hướng phát triển cá nhân.
  • Bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo kế cận
  • Đào tạo lại theo từng chuyên môn gắn với quy định về thời gian luân chuyển công tác giữa các vị trí làm việc.
  • Tương xứng với kết quả công việc, giá trị đóng góp cho G18
  • Cạnh tranh theo thị trường;
  • Khuyến khích tăng kết quả và chất lượng công việc
  • Công bằng và minh bạch.

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

Tìm hiểu cách mà G18 tuyển dụng nhân sự, Tại G18, chính sách tuyển dụng hướng đến mục tiêu hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác chặt chẽ.